RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W MŁOZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KIELCACH
Realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:
Administratorem danych osobowych uczestników zajęć (DALEJ: Wychowanków) jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, z siedzibą przy ul. Koziej 10a; 25-514 Kielce, telefon 41 36 76 650.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących Opiekunom prawnym praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – p. Magdaleną Jarząbek, telefonicznie pod nr 41 367 61 03, poprzez adres e-mail: magdalena.jarzabek@um.kielce.pl.
Przetwarzanie danych osobowych Wychowanków i Opiekunów prawnych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt. c w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), w celu realizacji zadań związanych z kształceniem w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Wychowanka Młodzieżowego Dom Kultury w Kielcach stanowią przepisy Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r., Prawo Oświatowe, ustawa z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów
Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o instrukcję kancelaryjna obowiązującą w placówce,
Dane osobowe Wychowanka nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
Odbiorcami danych osobowych Wychowanków będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym między innymi: Kuratorium Oświaty, organ prowadzący – Urząd Miasta Kielce i inne na wniosek np.: Sąd, MOPS.
Dane osobowe Wychowanków i ich Opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO,
Opiekun prawny posiada prawo dostępu do danych osobowych Wychowanka i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
Opiekun prawny posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Wychowanka, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
Opiekun prawny posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.